ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

מכרזים

אם אתם בעלי חברות או בעלי עסקים המעוניינים ליצור קשרים עסקיים עם משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות, או שאתם אחראיים לפרסום מכרז מטעם גוף ציבורי שכזה, תהיו מחויבים, על פי חוק, להשתתף בהליכי מכרז.
לפרסום נכון של תנאי המכרז ולעמידה קפדנית בכל שלבי המכרז, משמעות קריטית בסיכויי ההצלחה – הן של מפרסם המכרז והן של מגישי ההצעות. לכן, במשרד עורכי הדין ארבץ, שני, מור ושות', נעמיד לרשותכם ייעוץ אישי וליווי צמוד בתחום דיני המכרזים.

ייעוץ למגישי מכרזים

שירות מקצועי אישי, אשר יסייע לכם לזכות ביתרון תחרותי על פני המשתתפים האחרים וימנע מכם עוגמת נפש והפסדים כספיים הכרוכים בפסילת מכרז כתוצאה מאי הבנה, פרשנות שגויה, טעות סופר או אי העמדת ערבויות נדרשות.
⦁ בדיקת מסמכי המכרז ואת התאמתכם לתנאי הסף להשתתפות
⦁ הכנת שאלות הבהרה
⦁ היערכות נכונה לכנס ספקים
⦁ עריכת הסכמים עם קבלני משנה
⦁ עריכת מסמכי המכרז, באופן שיספק לכם יתרון תחרותי
⦁ ליווי עד פרסום תוצאות המכרז
⦁ הגשת ערעורים ועתירות מנהליות במקרים בהם נמצאו פגמים בהצעה הזוכה

ייעוץ למפרסמי מכרזים

סיוע בניסוח מסמכים המכרז, קביעת תנאי סף וייעוץ משפטי, אשר יבטיח את התנהלותו התקינה
של המכרז וימנע עיכובים במימושו, כתוצאה מהליכים משפטים וערעורים עתידיים של משתתפי המכרז.