ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

על ניסיון ביטול חיוב היטל שטח ציבורי

עו"ד אוהד שני

 

מאמר 4 – פורסם בערוץ הקבלן

על ניסיון ביטול חיוב היטל שטח ציבורי

כחלק מהליכי בניה ופיתוח נדרשים קבלנים לא אחת לשלם היטלים שונים לרשות המקומית, כגון: היטלי פיתוח, הטלי ביוב, היטל שטחים ציבוריים (שצ"פ) וכיו"ב.

ביום 15.3.2020 פסק בית משפט לעניינים מינהליים בחיפה בסכסוך שבין חברת אמירי זכרון יעקב בע"מ לבין עיריית חדרה בדרישה של הקבלן לבטל היטלי שצ"פ בגין פרוייקט להקמת מרכז מסחרי בחדרה.

במקרה הנדון, ניסה הקבלן לקבל מבית המשפט צו הקובע כי אינה חייבת בתשלום היטלי שצ"פ בסך כולל של 23,296,270 ₪.

עוד לפני פתיחת ההליך הנדון התנהלו בין הצדדים הליכים שונים שבסיומם הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין ובהתאם שילם הקבלן סך של 17,505,529 ₪ לעירייה וסוכם, כי היתרה תוחזק בשיק דחוי בנאמנות עד להשלמת התנאים לחיוב הקבלן בתשלום ההיטל לפי חוק העזר העירוני.

הקבלן ניסה לתקוף בבית המשפט הן את עצם החיוב בתשלום והן את הטענה לאי קיום התנאים שבהסכם הפשרה (שקיבל תוקף של פסק דין בהליך קודם).

כאמור, על פי הסכם הפשרה הופקדה המחאה בנאמנות אצל בא כוח המשיבה ונקבעו התנאים לפירעונה. סעיף 3.2 להסכם קובע שתי חלופות לתשלום; מתן צו ממהנדס העירייה בדבר ביצוע עבודות להקמת שצ"פ; חלוף המועד הקובע. העתירה כפי שהוגשה מכוונת למעשה למתן הצהרה כי לא התקיימו התנאים המוסכמים.

בית המשפט קבע כי עתירה שכזו עניינה פרשנות ההסכמים שבין הצדדים ועל כן מקומה בהליך תביעה אזרחי ולא בעתירה מנהלית כנגד דרישת התשלום. בגדרה של תובענה אזרחית מוסמך בית המשפט לבחון האם התמלאו התנאים המוסמכים, אם לאו.
זאת ועוד, ככל שהקבלן היה סבור כי בהסכם הפשרה שנכרת נפל פגם, כגון בטענה שהרשות ניצלה את מצוקתו, הפעילה עליו לחץ לא הוגן הנסמך על דרישת היטל לא חוקית וכדומה, הרי שהדרך הנכונה הייתה הגשת תובענה לביטול הסכם הפשרה או תביעה להשבת התשלום ששולם בסמוך לחתימת ההסכם.
למרות שבית המשפט קבע כי אינו מוסמך לדון בטענות הקבלן, בית המשפט בדק גם את יתר טענות הקבלן, בשאלת חבותו של הקבלן בתשלום היטל השצ"פ, וקבע כי התקיימו כל התנאים להטלת חיוב בהיטל השצ"פ על הקבלן בהתאם לחוק העזר והסכם הפשרה ובהתאם העירייה יכולה לפעול לפירעון השיק שנמסר לה על פי הסכם הפשרה.

ממקרה זה ניתן ללמוד, כי יש לבחון היטב לאיזה בית משפט מגישים את ההליך הרלבנטי כי די בקבלת טענת חוסר סמכות של בית המשפט כדי לגרום לדחיית התביעה ונזק בלתי הפיך לתובע, וכמובן יש לתת משקל רב לכל הסכמה או פשרה אליה מגיעים במסגרת הליכים משפטיים שכן האפשרות לבטל הסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין הינן חריגות ביותר וניתנות במקרים חריגים בלבד.