ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

התקבלה עתירה מינהלית בטענה של "חריגה מהאומדן"

עו"ד אוהד שני

מאמר 5 – פורסם בערוץ הקבלן

 

התקבלה עתירה מינהלית בטענה של "חריגה מהאומדן"

דיני המכרזים הינם דינים ספציפיים החלים על המדינה ורשויות מקומית כאשר הם או מי מטעמם מבקשים להתקשר עם ספק לצורך קבלת שירות או מוצרים.

לא רבים הם המקרים בהם בית המשפט לעניינים מנהליים, המוסמך לדון בענייני מכרזים, מקבל עתירה מינהלית שיש בה כדי להתערב בהחלטת הרשות.

לאחרונה, במסגרת סכסוך בין משרדי עורכי דין שהגישו משרד למתן שירותי גבייה משפטיין לעיריית הרצליה, בחן בית המשפט את טענות הצדדים, והגיע למסקנה כי יש לקבל את העתירה ולהשיב את המכרז לדיון בועדת מכרזים של העירייה.

במסגרת ההחלטה בעת"מ 63710-01-20 (פסק דין מיום 18.3.2020) קבע בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב  כי כלל יסוד בדיני מכרזים בנוגע לסבירותה של הצעה, נוגע להפרש שבין גובה ההצעה לגובה האומדן שקבעה לעצמה הרשות המנהלית במסגרת תנאי המכרז.

העותרת טענה, כי חריגה ניכרת מהאומדן מהווה תמרור אזהרה בדבר היותה של ההצעה גרעונית ותכסיסנית המחייבת את ועדת המכרזים לדרוש ולחקור בדבר סבירותה של ההצעה ויכולתו של המציע לעמוד בתנאי החוזה במחיר שהוצע לו.

הכלל המשפטי בדיני המכרזים לעניין חריגה מהאומדן קובע, כי מקום בו מדובר בהצעה גרעונית ונמוכה באופן משמעותי בלתי מוסברת שאין בצידה הגיון כלכלי מבורר או מקום בו מתעורר חשש ממשי כי ההצעה נגועה בטעם פסול של תכסיסנות, לא ניתן להכריז עליה כהצעה זוכה.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי הצעת הזוכה חורגת באופן ניכר משיעור האומדן, עד כי מעוררת חשש להצעה הפסדית ואף תכסיסנית, שכן בחלקה היא נמוכה בשיעור של כ 70% מהאומדן ובחלקה ב 50% מהאומדן של המכרז.

יצויין, כי אחת מהטענות של המשיבה היתה כי מותר לה להגיש הצעה נמוכה באופן משמעותי בכדי "לחדור לשוק", אולם טענות המשיבה נדחו.

בית המשפט קבע עוד, כי היה זה מחובתה של וועדת המכרזים לדרוש מהזוכה במכרז תחשיב מפורט המבסס כלכליות הצעתה ואף לבחון התחשיב בסיוע מומחה לכך, בכדי להוכיח כי ההצעה הכספית עומדת במבחן הסבירות האמור ואיננה הפסדית או תכסיסנית.

בית המשפט נזף בעירייה וקבע כי לא נערכה בדיקה מספקת של ההצעה ולא התקיים דיון מעמיק בהצעה הזוכה למרות החריגה מהאומדן הכל כדי לקבל את ההצעה הזולה ביותר, אשר בעתיד עלולה  העירייה לשלם מחיר גבוה בשל קבלת ההצעה הזולה ביותר מבלי לבחון אותה לעומק.

בי המשפט קבע כי יש להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים של עריית הרצליה על מנת שתחזור ותבחן ההצעה באופן מקצועי.

לטעמנו, החלטת בית המשפט יש בה כדי להראות כי לעיתים שווה ומועיל לפנות לקבלת סעד מבית המשפט גם בענייני מכרזים, כאשר ישנה עילה טובה לפסילת המכרז או תקיפתו בבית המשפט, אולם, כל מקרה לגופו. אנו ממליצים להסתייע בעו"ד על מנת לבחון את הסיכויים של ההליכים בבית המשפט. יצויין עוד, כי ישנו לוח זמנים קצר ביותר בו על העותר להגיש עתירה כנגד המכרז, ולכן אין להתמהמה בעניין ויש לפנות לבית המשפט במהירות האפשרית.